app download

Shinpu-sama no Kyuuketsuki

Shinpu-sama no Kyuuketsuki
Rating: 9.5 of 563681 person votes
Rank 1678 /20,1487
Alternative: 神父様の吸血鬼;Father\'s Vampire;Shinpusama no Kyuuketsuki;
Artists: Kobayashi Kotaro
Author(s): Kobayashi Kotaro
Genres: SupernaturalYaoi
Release: 2015
Status: Ongoing
Summary:

ch.011.5 : Extra End 13 Pages 2017-12-20 08:08:20
ch.011 38 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.010 34 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.009 34 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.008 34 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.007 34 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.006 37 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.005.1 29 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.005 34 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.004 34 Pages 2017-12-20 08:08:21
ch.003 34 Pages 2017-12-20 08:09:21
ch.002 22 Pages 2017-12-20 08:09:21
ch.001 37 Pages 2017-12-20 08:09:21
vol.2 ch.11.5 : Extra End 13 Pages 2016-09-26 10:36:00
vol.2 ch.11 38 Pages 2016-09-19 03:38:00
vol.2 ch.10 34 Pages 2016-09-12 03:58:00
vol.2 ch.9 34 Pages 2016-09-07 08:14:00
vol.2 ch.8 34 Pages 2016-07-18 01:35:00
vol.2 ch.7 34 Pages 2016-07-11 08:46:00
vol.2 ch.6 37 Pages 2016-07-04 03:35:00
vol.1 ch.5.1 29 Pages 2015-10-19 09:36:00
vol.1 ch.5 34 Pages 2015-10-12 08:23:00
vol.1 ch.4 34 Pages 2015-09-14 07:54:00
vol.1 ch.3 34 Pages 2015-08-31 03:33:00
vol.1 ch.2 22 Pages 2015-08-24 06:31:00
vol.1 ch.1 37 Pages 2015-08-17 06:29:00
ch.11.5 : Extra End 13 Pages 2016-09-26 10:45:00
ch.11 38 Pages 2016-09-26 08:45:00
ch.10 34 Pages 2016-09-12 05:58:00
ch.9 34 Pages 2016-09-07 11:11:00
ch.8 34 Pages 2016-07-18 02:02:00
ch.7 34 Pages 2016-07-11 08:47:00
ch.6 37 Pages 2016-07-04 04:20:00
ch.5.1 29 Pages 2016-07-04 03:38:00
ch.5 34 Pages 2015-10-19 09:32:00
ch.4 34 Pages 2015-09-14 07:58:00
ch.3 34 Pages 2015-08-31 04:21:00
ch.2 22 Pages 2015-08-31 04:21:00
ch.1 37 Pages 2015-08-17 06:25:00

RELATIVE MANGA