app download

K-sensei no Yaban na Renai

K-sensei no Yaban na Renai
Rating: 9.5 of 697420 person votes
Rank 1590 /20,1487
Alternative: K Sensei no Yaban na Ren\'ai;K Sensei no Yaban na Renai;K先生の野蛮な恋愛;K老师的野蛮恋;K-sensei no Yaban na Ren\'ai;
Artists: Natsumizu Ritsu
Author(s): Natsumizu Ritsu
Genres: RomanceComedyYaoi
Release: 2015
Status: Complete
Summary:

Continues the story of the erotica writer Kaji "K" sensei and his ever flustered editor Kobayakawa.

Related Series:
K-sensei no Yajuu na Aijou (Prequel)
Koigokoro wa Neko o mo Nurasu (Adapted From)

vol.04 ch.004 32 Pages 2017-09-20 01:53:00
vol.04 ch.003 32 Pages 2017-09-20 01:52:00
vol.04 ch.002 36 Pages 2017-09-20 01:51:00
vol.04 ch.005 32 Pages 2017-09-27 04:25:00
vol.04 ch.001 35 Pages 2017-08-28 04:46:00
vol.04 ch.005.5 16 Pages 2017-10-10 07:10:00
vol.04 ch.005.5 16 Pages 2017-10-10 07:10:00
vol.04 ch.005 32 Pages 2017-09-27 04:25:00
vol.04 ch.004 32 Pages 2017-09-20 01:53:00
vol.04 ch.003 32 Pages 2017-09-20 01:52:00
vol.04 ch.002 36 Pages 2017-09-20 01:51:00
vol.04 ch.001 35 Pages 2017-08-28 04:46:00
vol.4 ch.5.5 16 Pages 2017-10-10 07:10:00
vol.4 ch.5 32 Pages 2017-09-27 04:25:00
vol.4 ch.4 32 Pages 2017-09-20 01:53:00
vol.4 ch.3 32 Pages 2017-09-20 01:52:00
vol.4 ch.2 36 Pages 2017-09-20 01:51:00
vol.4 ch.1 35 Pages 2017-08-28 04:46:00
vol.03 ch.004.6 : Booklet + Leaflet (end) 24 Pages 2016-12-19 05:00:00
vol.03 ch.004.5 28 Pages 2016-12-12 06:31:00
vol.03 ch.004 27 Pages 2016-12-12 06:30:00
vol.03 ch.003 34 Pages 2016-12-12 06:29:00
vol.03 ch.002 34 Pages 2016-12-05 03:50:00
vol.03 ch.001 34 Pages 2016-12-05 03:49:00
vol.03 ch.005.5 16 Pages 2017-12-16 03:48:48
vol.03 ch.000 33 Pages 2016-12-05 03:40:00
vol.03 ch.005.5 16 Pages 2017-12-15 19:50:00
vol.03 ch.004.6 : Booklet + Leaflet (end) 24 Pages 2016-12-19 05:00:00
vol.03 ch.004.5 28 Pages 2016-12-12 06:31:00
vol.03 ch.004 27 Pages 2016-12-12 06:30:00
vol.03 ch.003 34 Pages 2016-12-12 06:29:00
vol.03 ch.002 34 Pages 2016-12-05 03:50:00
vol.03 ch.001 34 Pages 2016-12-05 03:49:00
vol.03 ch.000 33 Pages 2016-12-05 03:40:00
vol.3 ch.4.6 : Booklet + Leaflet (end) 24 Pages 2016-12-19 05:00:00
vol.3 ch.4.5 28 Pages 2016-12-12 06:31:00
vol.3 ch.4 27 Pages 2016-12-12 06:30:00
vol.3 ch.3 34 Pages 2016-12-12 06:29:00
vol.3 ch.2 34 Pages 2016-12-05 03:50:00
vol.3 ch.1 34 Pages 2016-12-05 03:49:00
vol.3 ch.0 33 Pages 2016-12-05 03:40:00
vol.02 ch.003.3 : EXTRA 3 23 Pages 2016-12-05 03:39:00
vol.02 ch.003.2 : EXTRA 2 22 Pages 2016-12-05 03:38:00
vol.02 ch.003.1 : EXTRA 1 32 Pages 2016-12-05 03:37:00
vol.02 ch.003 37 Pages 2016-12-05 03:36:00
vol.02 ch.002 36 Pages 2016-12-05 03:35:00
vol.02 ch.001 36 Pages 2016-12-05 03:34:00
vol.02 ch.003.3 : EXTRA 3 23 Pages 2016-12-05 03:39:00
vol.02 ch.003.2 : EXTRA 2 22 Pages 2016-12-05 03:38:00
vol.02 ch.003.1 : EXTRA 1 32 Pages 2016-12-05 03:37:00
vol.02 ch.003 37 Pages 2016-12-05 03:36:00
vol.02 ch.002 36 Pages 2016-12-05 03:35:00
vol.02 ch.001 36 Pages 2016-12-05 03:34:00
vol.2 ch.3.3 : EXTRA 3 23 Pages 2016-12-05 03:39:00
vol.2 ch.3.2 : EXTRA 2 22 Pages 2016-12-05 03:38:00
vol.2 ch.3.1 : EXTRA 1 32 Pages 2016-12-05 03:37:00
vol.2 ch.3 37 Pages 2016-12-05 03:36:00
vol.2 ch.2 36 Pages 2016-12-05 03:35:00
vol.2 ch.1 36 Pages 2016-12-05 03:34:00
vol.01 ch.004 32 Pages 2013-11-30 20:25:00
vol.01 ch.003 51 Pages 2013-10-21 03:13:00
vol.01 ch.002 33 Pages 2013-10-10 06:33:00
vol.01 ch.001 55 Pages 2013-07-16 16:29:00
vol.01 ch.006 : Extra 3 [End] 23 Pages 2013-11-30 20:23:00
vol.01 ch.006 : Extra 3 [End] 23 Pages 2013-11-30 20:23:00
vol.01 ch.005 : Extra 2 22 Pages 2013-11-30 20:24:00
vol.01 ch.005 : Extra 2 22 Pages 2013-11-30 20:24:00
vol.01 ch.004 v2 44 Pages 2013-11-30 20:25:00
vol.01 ch.004 44 Pages 2013-11-30 20:25:00
vol.01 ch.004 32 Pages 2013-11-30 20:25:00
vol.01 ch.003 51 Pages 2013-10-21 03:13:00
vol.01 ch.002 33 Pages 2013-10-10 06:33:00
vol.01 ch.001 55 Pages 2013-07-16 16:29:00
vol.1 ch.6 : Extra 3 [End] 23 Pages 2013-11-30 20:23:00
vol.1 ch.5 : Extra 2 22 Pages 2013-11-30 20:24:00
vol.1 ch.4 v2 44 Pages 2013-11-30 20:25:00
vol.1 ch.4 : Extra 1 32 Pages 2013-11-30 20:25:00
vol.1 ch.3 51 Pages 2013-10-21 03:13:00
vol.1 ch.2 33 Pages 2013-10-10 06:33:00
vol.1 ch.1 55 Pages 2013-07-16 16:29:00
vol.1 ch.6 v2 : Extra 3 [End] 23 Pages 2017-12-22 12:17:57
vol.1 ch.6 : Extra 3 [End] 23 Pages 2017-12-22 04:20:00
vol.1 ch.6 : Extra 3 [End] 23 Pages 2013-11-30 20:14:00
vol.1 ch.5 v2 : Extra 2 22 Pages 2017-12-22 12:17:58
vol.1 ch.5 : Extra 2 22 Pages 2017-12-22 04:20:00
vol.1 ch.5 : Extra 2 22 Pages 2013-11-30 20:11:00
vol.1 ch.4 v2 : Extra 1 32 Pages 2017-12-22 12:17:58
vol.1 ch.4 : Extra 1 32 Pages 2017-12-22 04:19:00
vol.1 ch.4 : Extra 1 32 Pages 2013-11-30 20:06:00
vol.1 ch.6 : Extra 3 [End] 23 Pages 2013-11-30 20:14:00
vol.1 ch.3 v2 37 Pages 2017-12-22 12:17:58
vol.1 ch.3 37 Pages 2017-12-22 04:19:00
vol.1 ch.5 : Extra 2 22 Pages 2013-11-30 20:11:00
vol.1 ch.3 37 Pages 2013-10-22 07:06:00
vol.1 ch.4 : Extra 1 32 Pages 2013-11-30 20:06:00
vol.1 ch.2 v2 36 Pages 2017-12-22 12:17:58
vol.1 ch.2 36 Pages 2017-12-22 04:19:00
vol.1 ch.3 37 Pages 2013-10-22 07:06:00
vol.1 ch.2 36 Pages 2013-10-12 07:07:00
vol.1 ch.2 36 Pages 2013-10-12 07:07:00
vol.1 ch.1 v2 36 Pages 2017-12-22 12:17:58
vol.1 ch.1 36 Pages 2017-12-22 04:19:00
vol.1 ch.1 36 Pages 2013-10-12 06:52:00
vol.1 ch.1 36 Pages 2013-10-12 06:52:00
vol.4 ch.5 32 Pages 2017-10-10 07:23:00
vol.4 ch.4 32 Pages 2017-10-10 07:22:00
vol.4 ch.3 32 Pages 2017-10-10 07:21:00
vol.4 ch.2 36 Pages 2017-10-10 07:20:00
vol.4 ch.1 35 Pages 2017-10-10 07:19:00
vol.04 ch.005 32 Pages 2017-10-10 07:23:00
vol.04 ch.005 32 Pages 2017-10-10 07:23:00
vol.04 ch.004 32 Pages 2017-10-10 07:22:00
vol.04 ch.004 32 Pages 2017-10-10 07:22:00
vol.04 ch.003 32 Pages 2017-10-10 07:21:00
vol.04 ch.003 32 Pages 2017-10-10 07:21:00
vol.04 ch.002 36 Pages 2017-10-10 07:20:00
vol.04 ch.002 36 Pages 2017-10-10 07:20:00
vol.04 ch.001 35 Pages 2017-10-10 07:19:00
vol.04 ch.001 35 Pages 2017-10-10 07:19:00
vol.3 ch.5.5 16 Pages 2017-10-10 07:18:00
vol.3 ch.4.6 : Booklet + Leaflet (end) 24 Pages 2016-12-19 05:11:00
vol.3 ch.4.5 28 Pages 2016-12-12 06:05:00
vol.3 ch.4 27 Pages 2016-12-06 02:48:00
vol.3 ch.3 34 Pages 2016-12-06 02:47:00
vol.3 ch.2 34 Pages 2016-12-06 02:46:00
vol.3 ch.1 34 Pages 2016-12-06 02:45:00
vol.3 ch.0 33 Pages 2016-12-05 03:35:00
vol.03 ch.005.5 16 Pages 2017-10-10 07:18:00
vol.03 ch.005.5 16 Pages 2017-10-10 07:18:00
vol.03 ch.004.6 : Booklet + Leaflet (end) 24 Pages 2016-12-19 05:11:00
vol.03 ch.004.6 : Booklet + Leaflet (end) 24 Pages 2016-12-19 05:11:00
vol.03 ch.004.5 28 Pages 2016-12-12 06:05:00
vol.03 ch.004.5 28 Pages 2016-12-12 06:05:00
vol.03 ch.004 27 Pages 2016-12-06 02:48:00
vol.03 ch.004 27 Pages 2016-12-06 02:48:00
vol.03 ch.003 34 Pages 2016-12-06 02:47:00
vol.03 ch.003 34 Pages 2016-12-06 02:47:00
vol.03 ch.002 34 Pages 2016-12-06 02:46:00
vol.03 ch.002 34 Pages 2016-12-06 02:46:00
vol.03 ch.001 34 Pages 2016-12-06 02:45:00
vol.03 ch.001 34 Pages 2016-12-06 02:45:00
vol.03 ch.000 33 Pages 2016-12-05 03:35:00
vol.03 ch.000 33 Pages 2016-12-05 03:35:00
vol.2 ch.3.3 : EXTRA 3 23 Pages 2016-12-05 03:55:00
vol.2 ch.3.2 : EXTRA 2 22 Pages 2016-12-05 03:54:00
vol.2 ch.3.1 : EXTRA 1 32 Pages 2016-12-05 03:53:00
vol.2 ch.3 37 Pages 2016-12-05 03:52:00
vol.2 ch.2 36 Pages 2016-12-05 03:51:00
vol.2 ch.1 36 Pages 2016-12-05 03:50:00
vol.02 ch.003.3 : EXTRA 3 23 Pages 2016-12-05 03:55:00
vol.02 ch.003.3 : EXTRA 3 23 Pages 2016-12-05 03:55:00
vol.02 ch.003.2 : EXTRA 2 22 Pages 2016-12-05 03:54:00
vol.02 ch.003.2 : EXTRA 2 22 Pages 2016-12-05 03:54:00
vol.02 ch.003.1 : EXTRA 1 32 Pages 2016-12-05 03:53:00
vol.02 ch.003.1 : EXTRA 1 32 Pages 2016-12-05 03:53:00
vol.02 ch.003 37 Pages 2016-12-05 03:52:00
vol.02 ch.003 37 Pages 2016-12-05 03:52:00
vol.02 ch.002 36 Pages 2016-12-05 03:51:00
vol.02 ch.002 36 Pages 2016-12-05 03:51:00
vol.02 ch.001 36 Pages 2016-12-05 03:50:00
vol.02 ch.001 36 Pages 2016-12-05 03:50:00
vol.1 ch.4 44 Pages 2016-12-06 02:44:00
vol.1 ch.3 51 Pages 2016-12-06 02:43:00
vol.1 ch.2 33 Pages 2016-12-06 02:42:00
vol.1 ch.1 55 Pages 2016-12-06 02:41:00
vol.01 ch.004 44 Pages 2016-12-06 02:44:00
vol.01 ch.004 44 Pages 2016-12-06 02:44:00
vol.01 ch.003 51 Pages 2016-12-06 02:43:00
vol.01 ch.003 51 Pages 2016-12-06 02:43:00
vol.01 ch.002 33 Pages 2016-12-06 02:42:00
vol.01 ch.002 33 Pages 2016-12-06 02:42:00
vol.01 ch.001 55 Pages 2016-12-06 02:41:00
vol.01 ch.001 55 Pages 2016-12-06 02:41:00

RELATIVE MANGA